Dorpskerk/Nieuwe Kerk PDF Afdrukken E-mail
Waardering: / 11
SlechtZeer goed 

Kinderdienst 1e advent

kinderdienst

Tijdens de kinderdienst in de Dorpskerk op eerste Advent vertelt ds. Andre Verweij het verhaal van de harpspeler!

Jeugddienst in de Dorpskerk

It’s gotta be somebody’s fault! / Is het altijd iemands schuld?

Een slecht cijfer, ergens te laat zijn of ruzie binnen de vriendengroep; vervelende momenten waarbij we zoeken naar een oorzaak of zondebok. Zaken waarbij het fijn is als die afgeschreven kunnen worden op rekening van iemand anders. Hoe zit dat nou in grootsere onderwerpen? Oorlog, ziekte of zelfs de dood; juist dan zijn we op zoek naar een verklaring of afschrijving. Is die er altijd wel of valt niet alles simpelweg te verklaren en moeten wij het leven nemen zoals het is?
Hier willen we op zondag 6 november 2016 onder leiding van Robin ten Hoopen over nadenken in de Dorpskerk. De dienst start om 19:00 uur en muzikale medewerking wordt verleend door het R&G Unity Choir uit Den Hoorn. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te kletsen dus zorg dat je erbij bent!! 

R&G 

Doopfeest in de Dorpskerk

doopfeest1 

doopfeest2

Nieuwe pastorale indeling

Bij de vorming van de “combiwijk” (de wijken 1 en 3 van de Hervormde Gemeente te ’s-Gravenzande) is afgesproken dat zoveel mogelijk gezamenlijk zal worden opgetrokken, zowel op organisatorisch als op pastoraal vlak. De kerkenraad heeft daarom besloten om vanaf de zomer gebruik te gaan maken van een nieuwe pastorale indeling. Alle adressen zijn verdeeld in negen secties, die weer zijn onderverdeeld in kleinere wijken. De pastorale verantwoordelijkheid voor deze secties en wijken is verdeeld onder de beide predikanten, ds. De Kwaadsteniet en ds. Verweij. In de maand juni ontvangt u een brief waarin vermeld staat in welke sectie en wijk uw adres is ingedeeld. In september ontvangt u een algeheel overzicht van de sectie- en wijkindeling. Tevens zal aan het begin van het nieuwe seizoen een serie Ontmoetingsavonden worden gehouden. Hierbij zal per Ontmoetingsavond steeds een aantal wijken worden uitgenodigd. Uw “eigen” predikant zal hier aanwezig zijn. De kerkenraad hoopt op deze wijze de pastorale opbouw van de combiwijk te bevorderen. Mocht u er voor voelen om mee te doen met het bezoekwerk, als ouderling of pastoraal medewerker, dan kunt u dit melden aan Monique van der Meer (tel. 421014) of Karin Valstar (tel. 418568). Samen staan we sterk, ook in het bezoekwerk van de kerk!

Lief en leed

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, hebben we als combiwijk een nieuwe pastorale opzet. Aansluitend daarbij  is het goed om ook het “lief en leed” als combiwijk te delen. Dat gebeurt al doordat we in de Nieuwsbrief kunnen lezen wie er vanuit de combiwijk ziek zijn, geboren zijn, een jubileum vieren, etc.  Als vervolg hierop zijn we recent gestart om de zieken, geboortes, jubilea en overlijdens in beide kerkgebouwen (Dorpskerk en Nieuwe Kerk) bij de voorbeden te noemen. Op deze manier willen we in onze gebeden elkaar bij God brengen en tevens voorbede voor elkaar doen.
De kerkenraad 

Predikanten:
ds. A.L. de Kwaadsteniet
0174-750452

ds. A.C. Verweij
0174-500247 

Scriba
Monique v/d Meer
tel. 0174-421014

Kosteressen:
Anneke Koenen en Wilma vd Veen 

Vervoer naar de kerk

Wanneer u gebruik wilt maken van vervoer naar de kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u bellen naar Nely Robbemond, tel: 418530. 

Afwezigheid predikant

Wilt u, in die gevallen, waarbij u normaal gesproken contact zou opnemen met onze wijkpredikant, dit nu doen met de scriba van de wijkkerkenraad of met uw wijkouderling of pastoraal medewerker.

Pastoraat

Wilt u, indien u in de gemeente bemerkt dat mensen een dominee of ouderling nodig hebben, dit melden aan uw wijkouderling of de scriba. Wij kunnen dit dan eventueel doorgeven aan een dominee zodat het pastoraat goede doorgang vindt. Dank u, want met elkaar zijn we gemeente! 

Over wijkgemeente 1 

Wijk 1, Langestraat 34. De kerk is in 1816 gebouwd. Deze wijk wordt globaal gevormd door de wijken Zandevelt (tussen Noordlandsweg en Vestdijklaan) en Vreelande en het gebied omsloten door de Hoflaan, van Lennepstraat en de Vestdijklaan, plus het buitengebied hier ten westen aan grenzend.

Historie Dorpskerk

Aanvankelijk stond er hier alleen een kapel, die behoorde tot de parochie van Monster. Op 14 mei 1238 werd door toedoen van gravin Machteld uit het Hollandse Huis deze bijkerk tot een zelfstandige parochiekerk verheven. In 1242 schonken gravin Machteld en haar zoon Willem II de bediening van deze kerk aan de abdij van Mariënweerd, een aanzienlijk klooster, gelegen in de Betuwe.
De verbouwing van deze kerk geschiedde in de loop der 14e eeuw. Waarschijnlijk gebouwd als kruiskerk, zal zij in de 15e eeuw opnieuw verbouwd worden tot een ruime hallekerk met drie nagenoeg even brede beuken, ieder met een eigen zadeldak. De middenbeuk eindigde in een koor, dat evenals de zijbeuken, afgesloten werd door een vijfzijdige abcis.
Op 27 juli 1656 is de kerk en het schoolhuis afgebrand en de herbouwing van het een en ander heeft succesievelijk in den jaren 1656, 57, 58 en 59 plaats gevonden. De kosten bedroegen ruim f 30.000,-  en om dit te kunnen bekostigen heeft men het tiendrecht verkregen om de 80ste penning te heffen. Dit recht heeft men ruim 100 jaar gehad.
In de gemeente was vanaf 1578 één predikantsplaats, tot in 1858 een tweede predikant werd benoemd. De derde predikantsplaats kwam er in 1966. De Hervormde Gemeente ’s-Gravenzande bestaat sinds 1 januari 1966 uit de 3 wijken, Dorpskerk wijk I, De Brug wijk II en Nieuwe Kerk wijk III.
Na de reformatie, vanaf 1572, deed zich, in korte trekken weergegeven, het volgende voor.
Door achterstallig onderhoud  is de toren op 5 mei 1809 ’s avonds ca. 11 uur westelijk op de kerk gestort. De nieuwbouw is door allerlei staatkundige beslommeringen pas in 1 december 1816 voltooid. De kerk is door blikseminslag in 1843 zwaar beschadigd. In 1850 is de kerk  aanmerkelijk vergroot door de achterkant van de kerk recht te trekken. In 1894 is er een galerij aangebracht. Het orgel van de Gebr  Van Dam uit 1818 werd in 1899 vervangen door huidige orgel van de fa. Bakker en Timmenga. Dit orgel is in 1958  en 1971 gerestaureerd. Evenals de kerk is het orgel op de monumentenlijst geplaatst.
In 1927 is centrale verwarming aangelegd; in 1930 is de consitoriekamer aangepast en tevens een zaal er achter gebouwd voor de catechisaties en in 1937 zijn de twee galerijen en een nieuwe preekstoel geplaatst.
In 1958 heeft er een grote restauratie plaats gevonden. De oude banken zijn toen vervangen door nieuwe banken, de kansel van 1937 is vervangen,een nieuw doopvont en een nieuwe lichtinstallatie. Geld voor het doopvont is met een prikkaartenactie door de kinderen bijeengebracht.De Klokkentoren en het uurwerk werden in 1977 en in 1988 gerestaureerd. Tevens werden er in 1981 voor catechese en andere kerkelijke activiteiten zalen aan de kerk bijgebouwd. Ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum is een expositie in de Dorpskerk gehouden en is er een boekje geschreven dat als titel draagt: “750 jaar kerk ’s-Gravenzande”.
De klokkentoren is in 2003 opnieuw gerestaureerd en de kerk in 2005 waarbij de galerijen weer uit de kerk zijn verwijderd en de kansel in oude glorie is hersteld. Maar ook is de oude zerkenvloer in de kerk weer terug geplaatst.